Košík
Váš košík je prázdný.

Sociální podnikání Krabičky v.d.

.

Sociální podnik, Krabičky - výrobní družstvo, byl založen v roce 2010 s finanční podporou Evropského sociálního fondu jako kartonážní dílna pro malosériovou výrobu obalů, včetně potisku a závěrečné kompletace výrobků pro malé a střední firmy.

Výrobním programem malování užitného a dekoračního skla navázal na činnost chráněné dílny Kaštanový krámek založené v roce 2004 a od roku 2013 vyrábí vlastní řadu tvořivých sad určených pro děti. Rozvoj tohoto výrobního programu byl podpořen dotací z ESF 2019/2020.

V červnu roku 2019 jsme otevřeli v centru města Ostravy na Tyršově ulici 20 obchod pro prodej tvořivých sad a dalších výrobků sociálního podniku. Jedná se hlavně o krabičky, atypické obaly, drobné dárkové předměty papírenské povahy (visačky, přání, dárkové složky apod.)

Ve spolupráci s organizací Spirála jsme rozšířili nabídku sortimentu o výrobky ze sociálně terapeutické šicí dílny.

Cílovou skupinou v oblasti zaměstnávání jsou zejména osoby s psychiatrickou diagnózou. Práce v sociálním podniku umožňuje osobám se zdravotním znevýhodněním realizovat se v pracovním procesu, začlenit do pracovního kolektivu a upevňováním pracovních dovedností získávat často ztracenou důvěru ve vlastní schopnosti. Všechny tyto aspekty potom v konečném důsledku pomáhají k socializaci takového člověka, k posílení jeho samostatnosti a ke zkvalitnění osobního i pracovního života. Práce v sociálním podniku umožňuje osobám z cílové skupiny získávat pracovní návyky, dovednosti a jistotu v takovém rozsahu, že se mohou uplatnit i na volném trhu práce mimo sociální podnik. Zázemí sociálního podniku poskytuje zaměstnancům další možnosti rehabilitace a to jak v rámci mateřského podniku, tak ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

.

Co je sociální podnik
PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU
Úprava principů z roku 2011 schválena expertním výborem TESSEA 10. 10. 2014

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU


Obecná definice:

0a) Veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech a naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit.
Krabičky – výrobní družstvo má tuto definici v zakládací listině ze dne 10. 2. 2010 nazvané Stanovy družstva článek 1. Úvodní ustanovení:
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vytvoření sociálního podniku, který se bude řídit a naplňovat standardy sociálního podnikání a jehož cílem bude vytvářet ve společném zájmu členů stabilní a konkurenceschopná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.


1. Sociální prospěch
1a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.
Krabičky – sociální podnik splňuje podmínku zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním znevýhodněním, smlouva s Úřadem práce ze dne 25. 6. 2018 a je oprávněn poskytovat náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb.
1b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.
Zaměstnanci jsou informování o činnosti sociálního podniku na pravidelných pracovních poradách nebo v souvislosti s plněním jednotlivých zakázek.
1c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.
• Instruktáž při výkonu práce je nejčastěji používanou metodou, protože jde o nejsnazší a nejběžnější způsob zacvičení nového či méně zkušeného zaměstnance vedoucím či zkušenějším pracovníkem, který předvádí správný pracovní postup. Instruovaný zaměstnanec si pozorováním a napodobováním tento postup osvojí.
• Asistování je častou metodou formování pracovních schopností zaměstnance. Školený je přidělen jako pomocník ke zkušenému kolegovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů a učí se od něj pracovním postupům. Postupně se podílí na práci stále větší mírou a větší samostatností, až do doby, kdy je schopen vykonávat práci zcela samostatně.
• Pověření úkolem navazuje na předchozí metodu asistování. Školený zaměstnanec je nadřízeným pověřen splnit úkol, k němuž má předem vytvořeny všechny podmínky a předpoklady. Při plnění úkolu je monitorován pověřeným kolegou.
• Rotace práce je metoda, při níž je zaměstnanec po určitou dobu pověřen různými pracovními úkoly z oblastí různých částí firmy. Tato metoda umožňuje získání více dovedností a plynulý zástup zaměstnanců mezi sebou.
• Pracovní porady - během pracovních porad, konaných v pravidelných intervalech, se jednotliví pracovníci seznamují s problémy a fakty, sdělují si zkušenosti a názory na diskutovaná témata. V úvodu každé porady bývá vyhodnocováno splnění úkolů zadaných na předchozí poradě.
• Individuální vzdělávací plány osobního a pracovního rozvoje – stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů umožňuje postupnou adaptaci na nové pracovní prostředí.

2. Ekonomický prospěch
2a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů.
Krabičky – v.d. ,Účetní uzávěrka za uzavřený kalendářní rok na www.justice.cz
2b) Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.
Pro Krabičky – v.d. není relevantní – právnická osoba je družstvo výrobní
2c) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech.
Krabičky –v.d. - tržby z prodeje výrobků tvoří standardně více než 30% z celkových výnosů viz výsledovka na www.justice.cz
2d) Schopnost zvládat ekonomická rizika.
2e) Omezení nakládání s majetkem - viz stanovy družstva

3. Environmentální a místní prospěch

3a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky.
Krabičky – v.d. se ve své činnosti orientují na lokální potřeby, nákupy materiálu a služeb jsou od místních dodavatelů.
3b) Využívání přednostně místních zdrojů.
Zaměstnanci podniku Krabičky – v.d. jsou z místní komunity, městských částí Ostravy .
3c) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.
Krabičky v.d. využívají pro svoji výrobu materiál od výrobců s certifikátem šetrné výroby papíru nebo lepenky. Veškeré zbytky materiálů jsou k dispozici jako zbytkový materiál pro školy, školky nebo další organizace. Konečný zbytkový materiál je dále zpracován firmou pro zpracování papírového odpadu nebo odvážen do sběrného místa. Stejně tak další odpad je tříděn.
3d) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.
Krabičky v.d. trvale spolupracují s organizacemi zapojenými do Komunitního plánování
https://www.kpostrava.cz/struk...

.

Poskytujema náhradní plnění. 

.

https://www.nahradni-plneni-ka...